Vrijheid in Christus

‘Unbound’ is een weg die we kunnen gaan om tot ‘Vrijheid in Christus’ te komen. De apostel Paulus zegt het in zijn brief aan de Galaten op heel treffende wijze: “Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven.”

Vrijheid geeft ruimte in ons om de zegen van de Vader te kunnen ontvangen.

De Vader zegent ons als zijn ‘geliefde kind’ en als Gods geliefde kind willen wij Hem dienen. In de mate dat wij bevrijd zijn, kunnen we leven waar God ons toe roept voor Zijn Rijk.

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven (Gal. 5,1).

We zijn allemaal gezegend!

God de Vader wil alle mensen zegenen. Toen Hij de mensen maakte, zegende Hij hen en sprak tot hen.

God zegende hen, en God sprak tot hen: `Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt’ (Gen. 1,28).

God maakte de mens en zag dat het heel goed was (Gen. 1, 31a). Een zegen is pas volledig wanneer we hem ontvangen en ook kunnen uitdelen. Soms lukt het niet om de zegen te ontvangen. Redenen kunnen zijn dat er soms dingen in ons leven zijn die dat blokkeren. Onze levens worden geschapen door woorden. Woorden waarmee we zegen ontvangen (de ander goede dingen toewensen vanuit de relatie met God). Maar het gebeurt ook dat we door woorden worden ‘afgebroken’. Als we te vaak negatieve dingen over onszelf horen, of trauma’s meegemaakt hebben, kan dat ons angstig of onzeker maken. Of we hebben misschien meer en meer een gevoel van hopeloosheid. Deze gebeurtenissen beïnvloeden ons en blokkeren de vrijheid om de zegen van de Vader te ontvangen.

Wat is (vrij) in Christus zijn?

Jezus maakt vrij.

Als de Zoon u vrijmaakt, zult gij werkelijk vrij zijn (Joh. 8,36).

Vrijheid houdt in dat God van je houdt en altijd al van je hield. Wetende dat Hij bij je is en een bedoeling heeft met jouw leven. Een fundament van liefde voor Jezus Christus en leven in Hem is een noodzakelijke basis voor elke vorm van bevrijding (Jezus zegt “Blijf in mijn liefde” Joh. 15,9). In de mate dat we vrij zijn, kunnen we antwoorden op Gods liefde en daarmee tonen we onze bereidheid dienstbaar te zijn in Gods Rijk. Om daartoe te komen, moeten we weten wat onze echte identiteit is: Gods geliefde zoon of dochter. Via het model ‘Unbound’ leren we ingangen herkennen. Deze ingangen zijn door ons geopend, waardoor verkeerde geesten en leugens invloed op ons leven kregen. Dit heeft ons verhinderd onze echte identiteit te zien en te leven. Het model Unbound reikt ons sleutels aan om door Jezus tot ‘Vrijheid in Christus’ te komen en zo mogelijk ook daarin te blijven.

Onze identiteit in Christus

“Ik doe afstand van Satan en al zijn werken en al zijn loze beloften.” Deze woorden dateren uit de vierde-eeuwse kerk als onderdeel van de liturgische formule die bij de doop wordt gebruikt. In de vierde eeuw werd bij de voorbereiding op de doop het leven in de wereld in het licht van Christus gezet. Bij de verschillende stappen op weg naar het doopsel werd afstand genomen van alles wat niet tot het Rijk van God behoorde. Geleidelijk werd het leven van de doopleerling in Christus geworteld. Bij de doop kwam dit symbolische tot uitdrukking in het overgaan van koninkrijk der duisternis naar het Koninkrijk van de geliefde Zoon (zie Kol. 1, 13).

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden (Kol. 1, 13 – 14).

Ook in het Onze Vader zien we dat terugkomen. Jezus leert ons te bidden ‘Verlos ons van het kwade…’. Het kwade, waar de duivel mee wordt bedoeld, heeft, zoals hierboven uitgelegd, invloed op ons leven.
Onze identiteit is dat we een geliefd kind van God zijn. Wat er ook in ons leven gebeurt, God blijft van ons houden, want Hij schiep ons naar Zijn beeld en gelijkenis (Gen.1,27), en zag dat het heel goed was (Gen. 1,31a). Om in deze identiteit te blijven, moeten we het plan dat de tegenstander (satan betekent tegenstander) met ons leven heeft, kunnen herkennen en daarvan bevrijd te worden, door o.a. te bekeren (het Griekse woord dat daarvoor gebruikt wordt is ‘metanoia’), dit is de zonde de rug toe te keren. We kunnen dit doen door het sacrament van de biecht te ontvangen, maar soms hebben we meer nodig om ons denken te veranderen en anders te doen: we hebben gebed om bevrijding nodig. Het model van Unbound hanteert vijf sleutels die we gemakkelijk op ons eigen leven kunnen toepassen.

Tactieken van de satan omvatten:
1. De waarheid vervormen;
2. Onze eigen zonden verhullen voor onszelf;
3. Ons vermogen om onze Verlosser te leren kennen, blokkeren;

‘Satan is een leugenaar’ (Joh. 8,44)

In het Unboudmodel concentreren we ons niet op de duivel en gaan we geen confrontaties met de duivel aan. We concentreren ons op vrijheid in Christus.

Concentreren op vrijheid in Christus:
1. Vrijheid wordt gevonden door Jezus te kennen;
2. We ontdekken de waarheid over wie we zijn (geliefd kind van God);
3. We ontdekken de waarheid over wie God is;
4. We vinden Gods liefde voor Jezus Christus;

Hoe kunnen we bevrijd worden?

Om bevrijd te worden is het belangrijk te zien in welke gebieden van ons leven leugens en geesten zijn binnengekomen. Het gaat om gebieden die worden gekenmerkt door hopeloosheid, angst, boosheid en dwang. We vragen de Heer hoe we weer verantwoordelijkheid kunnen nemen over ons eigen leven. Met het gezag dat we van Hem ontvangen hebben in het doopsel kunnen we de macht van Satan, de tegenstander, verbreken. Wanneer we Jezus toelaten in ons leven, zal Hij laten zien wat we nodig hebben om vrij te kunnen zijn.

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende…. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt… Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat (Psalm 91, 1.5.11)

Bidden om bevrijding

De vijf sleutels geven een handreiking om te bidden om bevrijding. Iedere christen kan de vijf sleutels gemakkelijk toepassen in zijn of haar leven. Geleidelijk groeien we in vrijheid om te dienen in Gods Rijk.
De cursus Vrijheid in Christus is het fundament hoe we daartoe komen en hoe we ons het bidden om bevrijding eigen kunnen maken via het Unboundmodel. Wil je je daarna verder verdiepen in bevrijding als dienstwerk? Dan is het mogelijk om na de cursus Vrijheid in Christus via UnboundNederland ook verdiepingscursussen en trainingen te volgen. Tevens kun je via UnboundNederland gebed om bevrijding ontvangen.
Bevrijding, zoals wordt toegepast in het Unboundmodel, is geen exorcisme (wat alleen een door de bisschop aangestelde priester mag doen). In het model wordt gekeken naar de wortels van (terugkerende) zonden die (door leugens en geesten) invloed op het leven van een gelovige hebben, zoals een gevoel van hopeloosheid. Wanneer we de vijf sleutels gebruiken om de deur te openen, kunnen we onze volle identiteit – wie wij zijn in Christus – ontvangen. Meer over de bediening van bevrijding in de katholieke context is te lezen in het boek van de Leerstellige commissie van ICCRS over Dienst van bevrijding.

Unbound Nederland